h

Trekdijk

18 november 2019

Trekdijk

Foto: Leo

Wij betreuren het ten zeerste dat er donderdag in de raad geen meerderheid was voor scenario 1 van de werkgroep Trekdijk.

De invulling van de Trekdijk wordt iets minder vervuilend, maar …… er komt industrie aan de poort van uw dorp.
De LPM zorgde er dan wel voor dat het meest vervuilende scenario (4.1) werd omgezet naar een iets minder vervuilende categorie (3.2), maar het blijft industrie en niet de invulling waar het dorp zelf mee is gekomen, op voorstel van het Participatieteam, dat hier meer dan een jaar hard aan heeft gewerkt.

Wel zit er aan dit besluit, volgens het college, een financieel risico. Dat betekent dat er toch minder of geen winst gemaakt kan worden. En dan komen de verwachte exploitatieresultaten van het college-scenario 4 en het werkgroep-scenario 1 dichter bij elkaar te liggen.

De SP vindt het daarom heel onverstandig dat het besluit niet is uitgesteld en wel om de volgende drie redenen:

1. De verwachte opbrengst van het gewijzigde scenario 4 van het college, met 15 ha bedrijventerrein, moet nu eerst opnieuw en onafhankelijk worden doorgerekend. Als die opbrengst inderdaad lager wordt, ligt deze vermoedelijk zo dicht bij de financiële doorrekening van scenario 1 van de werkgroep, dat de keuze voor scenario 1 meer voor de hand ligt . Ook omdat dit recht doet aan de leefbaarheid in Nieuw- en Sint Joosland.

2. De uitkomsten van het onderzoek naar de behoefte en beschikbaarheid van bedrijventerreinen in Zeeland (het STEC rapport) moet worden meegenomen in de verdere ontwikkeling. Dit rapport zal breder zijn dan alleen cijfers over oppervlakten en ook naar duurzame omgevingsfactoren kijken. Het is dus belangrijk om de daarin opgestelde conclusies en adviezen mee te nemen in de verder te nemen stappen.

3. De werkelijke behoefte van bedrijven uit Middelburg en elders om zich op de Trekdijk te vestigen moeten duidelijk zichtbaar zijn voor iedereen.
Ondanks herhaaldelijk aandringen, ook door de werkgroep, zijn er nooit concrete gegevens geleverd over de behoefte aan bedrijventerrein op de Trekdijk. Kennelijk hebben het college en de coalitie meer informatie dan wij al burgers en als raadsleden. Dat geeft een zeer onaangenaam gevoel: dat je als raadslid keuzes moet maken op basis van onvolledige informatie waarbij andere partijen die informatie wel bezitten. We kunnen niet enkel afgaan op het geloof van sommige fracties dat als je eenmaal iets aanbiedt er wel vraag naar zal zijn. Alle leegstaande kantoor- en bedrijfspanden (ook in Middelburg en op Arnestein) zijn daarvan wellicht het grootste bewijs dat dit niet verstandig is.

Omdat er al een exploitatieopzet voor de Trekdijk is vastgesteld en er dus geen afwaardering van de grond per 1 januari 2020 plaatsvindt, was er geen enkele noodzaak om de beslissing nu te nemen. Met alle onduidelijkheden en de nog voorgestelde onderzoeken naar alternatieven, zoals onder andere natuurbegraafplaatsen, had het besluit moeten worden uitgesteld.

Nu het er eenmaal ligt wordt het toch moeilijker, maar niet onmogelijk, om het scenario 4 nog om te buigen naar een door de bewoners van Nieuw en Sint Joosland en de Mortiere gewenst invulling van de Trekdijk. Met zo min mogelijk, of liefst helemaal geen industrie. Want categorie 3.2 laat bijvoorbeeld ook slachterijen en andere voedselverwerkende bedrijven toe.

Wij leven nu in een tijd dat leefbaarheid, waarbij milieu, duurzaamheid en klimaat zijn inbegrepen, een steeds prominentere rol speelt. Financiën en economie zijn belangrijk maar niet alles bepalend. Dat wat er eenmaal in het landschap wordt gebouwd verdwijnt niet meer.

Daarbij speelt ook een rol dat de beslissing om de Trekdijkgrond te kopen met het oog op een industrieterrein al ruim 10 jaar geleden is genomen. Er is toen veel teveel voor de grond betaald dat nu moet worden terugverdiend. Daarom wordt er door het college voor een scenario gekozen dat meer recht doet aan deze geldschuld dan aan de bewoners, die aan deze misslag niets kunnen doen.

We moeten als gemeente en gemeenschap er ook voor oppassen dat de bewoners zich in dit buitendorp niet als tweederangs burgers behandeld voelen, achtergesteld bij de monumentale binnenstad waar genoeg geld is voor de renovatie van de schouwburg met een nieuwe verlichting van de stadspoort en een nieuw park van allure.

Reactie toevoegen

U bent hier