h

Westerscheldetunnel eindelijk tolvrij

18 oktober 2021

Westerscheldetunnel eindelijk tolvrij

Al jaren strijden de SP en de stichting Zeeland Tolvrij voor een tolvrije Westerscheldetunnel, op straat met handtekeningenacties, lokaal in de diverse gemeenteraden, regionaal in de Provinciale Staten van Zeeland en landelijk in de Tweede en Eerste kamer.

DOORBRAAK

Eindelijk is er dan een doorbraak. Een motie van SP Tweede Kamerlid Mahir Alkaya is op 29 juni aangenomen in de 2e kamer. Op de fracties van de VVD, D66 en CDA na, steunde de Tweede Kamer de motie om de tolheffing in de Westerscheldetunnel zo spoedig mogelijk te beëindigen. De opdracht om de tunnel tolvrij te maken ligt nu op de formatietafel.

DE MOTIE

De Kamer, gehoord de beraadslaging, van mening dat het onrechtvaardig is om Nederlanders, en in het bijzonder de bewoners van Zeeuws-Vlaanderen, te belasten voor gebruik van de Westerscheldetunnel; constaterende dat er breed draagvlak bestaat voor het vervroegd tolvrij maken van de Westerscheldetunnel; constaterende dat recent onderzoek de maatschappelijke meerwaarde van vervroegde afschaffing van tolheffing heeft aangetoond, maar dat hiertoe vooralsnog geen budget is gereserveerd in de rijksbegroting; verzoekt de regering, de tolheffing zo spoedig mogelijk te beëindigen en de dekking hiervoor bijvoorbeeld te zoeken in de onderuitputting of annulering van infrastructurele projecten waarvoor geen of gering draagvlak bestaat, en gaat over tot de orde van de dag.

DRAAIBOEK

Het ministerie van Infrastructuur en Rijkswaterstaat heeft samen met de provincie Zeeland een draaiboek opgesteld. Hierin worden een aantal belangrijke punten genoemd waar onderzoek naar gedaan dient te worden. Er zal een toename zijn van verkeer dat gebruik gaat maken van de tolvrije Westerscheldetunnel en het aansluitende wegennet. Hiervoor wordt op korte termijn een onderzoek ingesteld naar de neveneffecten van deze toename op het gebied van stikstofdepositie, luchtkwaliteit, geluidshinder en verkeersveiligheid. Hier moet ook bij gezegd worden dat nu veel bedrijven aangeven vanwege de tolheffing om te rijden via Antwerpen. En er moet beslist worden op welke wijze het Rijk de kosten voor de Westerscheldetunnel gaat compenseren. Ook komt er een sociaal plan voor de werknemers die nu nog zorgdragen voor de tolinning en alles wat daarmee samenhangt.

De tunnel zou in 2033 tolvrij worden, voor zover het er nu naar uitziet wordt dit met 10 jaar vervroegd en komt er een einde aan de jarenlange strijd van de SP.

Reactie toevoegen

U bent hier