h

Verbeteringen Porthos

10 maart 2017

Verbeteringen Porthos

Het zorgloket Porthos is de laatste tijd verschillende keren in het nieuws geweest. Maar wat is er nu eigenlijk precies aan de hand? Petroesjka Sterk van de SP-fractie in de gemeenteraad legt het uit.

De Walcherse samenwerking op het gebied van de WMO en jeugdzorg had drie doelen: zorg dichterbij, preventief en integraal.

Helaas heeft onze fractie de afgelopen twee jaar gemerkt dat:
1. De wijkteams niet meer op buurtniveau werken.
2. De preventie niet uit de verf is gekomen. Door in te zetten op preventie zouden kosten bespaard kunnen worden. In tegenstelling hiertoe zien wij een toename van zware zorgvragen die opgepakt worden door gebiedsteams of medewerkers van Porthos, zonder voldoende kennis van zaken.
3. Integraal werken heel stroperig gaat. Zorgverleners geven aan dat Porthos overal z'n plasje over moet doen voor ze toestemming krijgen tot handelen.
4. De zorgvraag telkens zwaarder lijkt te worden door de bezuinigingen op residentiële instellingen, vergrijzing, toename van schulden en vechtscheidingen. Wat ons betreft moet er echt eerder gespecialiseerdere hulp ingezet worden.
5. De kosten voor Porthos omhoog zijn gegaan. Ondertussen is er wel dusdanig op zorginstellingen bezuinigd dat we van diverse zorgverleners horen dat ze in hun vrije tijd de administratie doen. Om maar niet te spreken over de hoge kosten en grote administratieve lastendruk voor kleine zorginstellingen en ZZPers die de gemeente verplicht.

20 februari heeft de SP daarom een amendement mee ingediend om bovengenoemde zaken aan te pakken. Dat haalde een meerderheid in de gemeenteraad.

De kern van het amendement is: organiseer de toegang zo eenvoudig mogelijk, ga als Porthos niet op de stoel van de hulpverlener zitten, zorg dat geld voor zorg naar zorg gaat en niet naar ingewikkelde structuren.

Vervolgens werden drie zeer kritische rapporten over de Walcherse samenwerking besproken. Toen het Rijk besloot tot het overhevelen van zorgtaken naar de gemeenten, dachten veel gemeenten dat ze dat beter samen konden oplossen, zo ook op Walcheren. Daarover heeft onze fractie gezegd: Niemand kan om deze rapporten heen. De conclusie luidt wat ons betreft dat:

1. Er een moeizame samenwerking is tussen de wethouders. De bevoegdheden zijn niet duidelijk. Volgens het rapport moet er een extern advies over worden gevraagd. Er moet ook een onafhankelijk voorzitter ingezet worden. Dat betekent weer extra geld dat niet naar de zorg gaat,

2.  Er een onoverzichtelijke warboel is ontstaan die het voor de drie gemeenteraden lastig maakt om te sturen en controleren. Hiervoor zou de regionale commissie anders ingericht moeten worden. In de praktijk betekent dat weer extra uren voor raadsleden en de hele decentralisatie-opdracht maakt het raadswerk al zwaarder,

3. Er geen goede bedrijfsvoering is, Veere is een te kleine gemeente gebleken om dit goed te regelen. De hele boel zou nu misschien naar een andere gemeente moeten.

Hoezo financieel en/of synergievoordeel door samenwerking? Ook hier zouden we terug willen naar de basis: de gemeenteraad van Middelburg stuurt namens de Middelburgse inwoners de Middelburgse wethouder aan die Middelburgse besluiten uitvoert. Transparantie dus.

Wij realiseren ons ook dat het veel tijd en waarschijnlijk ook geld zal kosten om uit de samenwerkingsconstructie te komen maar liever dat, dan doorgaan op de ingeslagen doodlopende weg. Helaas heeft een meerderheid van de raad nog altijd vertrouwen in Walcheren voor elkaar.     

Toekomst
Zo denkt de SP fractie over de toekomst van Porthos:
Mensen met een zorgvraag kunnen direct via de huisarts, wijkverpleegkundige of thuiszorgmedewerker in gesprek.Zorgverleners indiceren welke hulp en hoeveel hulp nodig is.

Zorgvragers kunnen ook direct naar het loket van Porthos en worden daar met behulp van de sociale kaart doorverwezen naar zorgverleners die expertise hebben.  Porthos kent de gevraagde zorg toe op basis van vertrouwen Zorgverleners zijn immers opgeleid en gecertificeerd.

Met een goed inkoopcontract kun je heldere kaders geven wat je van de zorgverlener verwacht. Dit zou wat onze fractie zelfs Zeeuwsbreed moeten, zodat zorgverleners niet met 13 gemeenten/5 regio's te maken hebben. Belangrijk is dat je als zorgverlener mensen helpt zo menswaardig mogelijk mee te kunnen doen aan de maatschappij. Het is niet realistisch om te verwachten dat alle zorg per definitie moet leiden tot verbetering, er zijn nu eenmaal ziektebeelden die ondanks alle goede zorg leiden tot achteruitgang. Er zullen ook mensen zijn die altijd een vorm van zorg/ondersteuning nodig zullen hebben (denk aan de 10% Nederlanders met een licht verstandelijke beperking). Dit erkennen is belangrijk. Als je zorg niet levert omdat je vindt dat het te duur is komt het wel op een andere manier boven (meer uithuiszettingen, schulden, huiselijk/seksueel geweld, crisisopnamen).

Steekproefsgewijs wordt door de gemeente gecontroleerd of zorginstellingen de afgesproken zorg goed uitvoeren.Op afstand van de gemeente, maar wel betaald door de gemeente, wordt een onafhankelijk klachtenloket ingericht dat laagdrempelig en objectief luistert naar zorgvragers die klachten hebben. Het huidige systeem is echt veel te ingewikkeld voor veel mensen, wat maakt dat ze geen klachten indienen of van het kastje naar de muur worden gestuurd. Iedere zorgvrager wordt gewezen op het bestaan van dit klachtenloket door een begrijpelijke folder.Op het moment dat zij zorg krijgen toegewezen, moeten zorgvragers een, in begrijpelijk Nederlands geschreven, lijst van afspraken krijgen. Afspraken waaraan de zorgverlener moet voldoen. Zo kunnen zorgvragers zelf eenvoudig controleren of de zorg goed verleent wordt en aan de bel trekken bij het onafhankelijk klachtenloket als afspraken niet nagekomen worden. Nu zijn veel zorgvragers bijvoorbeeld totaal niet bekend met het feit dat Medipoint binnen 24 uur reparaties dient te verrichten, terwijl de gemeente dit wel heeft afgesproken.

Onze fractie is van mening dat de zorg kapot geregeld wordt. Veel zorgverleners zijn inmiddels een kwart tot de helft van de tijd kwijt met registratie in plaats van zorg. Dit moet anders. Registratie moet eenvoudiger en realistisch betaald te zijn. Anders raken zorgverleners overspannen of haken ze helemaal af. Iets wat de zorgvragers, de zorgverleners en de hele maatschappij ook niet ten goed komt.

Als je al terug wil naar gebiedsteams zouden die zich moeten richten op mensen die kampen met verwaarlozing/vereenzaming of beginnende schulden. Voor zwaardere problematiek kun je op ad hoc basis een team van specialisten zetten die mensen adequaat en vooral snel van de juiste hulp kunnen voorzien in acute omstandigheden. Voorwaarde is dat alle zorgverleners de sociale kaart goed kennen en elkaar weten te vinden, daar heb je geen Porthos voor nodig.

De regionale samenwerking stoppen we. Het is niet houdbaar dat de besluiten van een gemeenteraad niet uitgevoerd kunnen worden omdat de twee andere raden er anders over denken. Wij willen onze wethouder ter verantwoording kunnen roepen over de zorg die aan onze inwoners wordt verleend. Wij spannen ons als fractie tot het uiterste in om op basis van inhoudelijke argumenten verbeteringen aan te brengen, het is uitermate frustrerend dat we elke keer maar moeten afwachten wat er met moties en amendementen gebeurd. Het is al keihard vechten om in Middelburg een meerderheid voor te krijgen voor moties en amendementen maar als dat lukt is er geen enkele garantie dat de andere twee raden in gaan stemmen. We kunnen daar niet uitgebreid toelichten waarom ze van belang zijn. Dit komt de democratische besluitvorming niet ten goede. Daarom zijn we ten alle tijden voor het terugdraaien van regionale samenwerking, zeker op sociaal gebied.       

Heeft u tips, aanvullingen ervaringen dan horen wij dit graag. Mail naar petroesjkasterk@gmail.com        

Reactie toevoegen

U bent hier