h

SP bespreekt komst vluchtelingen op thema-avond

11 oktober 2015

SP bespreekt komst vluchtelingen op thema-avond

Foto: Petroesjka Sterk

De vluchtelingen die naar Europa komen en waarvan een deel een veilig heenkomen zoekt in Nederland houden de gemoederen bezig. Ook Middelburg vangt vluchtelingen op, in het AZC aan de Laurens Stommesweg en sporthal De Kruitmolen in Dauwendaele is aangewezen als eventuele crisisopvang voor maximaal 72 uur.

Om de betekenis hiervan met elkaar te bespreken hield de afdeling donderdag 1 oktober een thema-avond over het vluchtelingenvraagstuk.

Kort samengevat is de analyse die hieruit gemaakt kan worden: Problemen op het gebied van huisvesting, werk, inkomen en zorg waren er al voor de komst van de asielzoekers. Die zijn veroorzaakt door rechts bezuinigingsbeleid en oneerlijke verdeling. De toestroom vluchtelingen zet het solidariteitsgevoel onder druk omdat veel mensen het zelf al erg zwaar hebben. Dat is zorgelijk en speelt de neoliberalen in de kaart. Zorgen en onvrede moeten serieus genomen worden, maar we moeten ons niet nog meer laten verdelen. Wij staan voor menselijke waardigheid, gelijkwaardigheid en solidariteit voor iedereen!

Het vluchtelingenvraagstuk is volgend jaar niet opgelost, dit gaat nog jaren duren. Dat moeten wij ons realiseren en dus ook in het beleid aansturen op duurzame oplossingen. Tegelijkertijd moeten we ook niet uit het oog verliezen dat opvang slechts symptoombestrijding is. We moeten ook naar de oorzaken en het bestrijden daarvan kijken.

De asielzoekers slaan op de vlucht voor oorlog en terreur. Nederland kan deze oorzaken helpen bestrijden door te stoppen met agressieve interventiepolitiek. De geschiedenis leert dat dat meer leed veroorzaakt dan oplost. Door militair ingrijpen neemt geweld toe. Kijk naar wat er in Irak is gebeurd, waar IS haar basis legde.

Wat Nederland wel kan doen is de ongelijkheid in de wereld helpen bestrijden. Armoede en ongelijkheid zijn voedingsbodems voor conflicten en drijven mensen in de armen van kwaadwillenden. Eerlijke handel bevordert eerlijke verdeling van geld en goederen en maakt een eind aan mensenrechtenschendingen. Nederland moet niet langer meedoen aan oneerlijke handel en stoppen met het bevorderen van belastingontduiking door internationale bedrijven.

Kleinschalig en verspreid

Al voor de opening van het AZC in Middelburg pleitte de SP voor kleinschalige opvang. Dit verkleint de kans op incidenten in de centra en bevordert de integratie van asielzoekers, waarmee ook het draagvlak onder de bewoners groter wordt. Het AZC Middelburg biedt plaats aan circa 300 asielzoekers, SP Middelburg zou deze mensen liever verspreid zien over meerdere locaties en blijft zich daar sterk voor maken. Asielzoekers die een status krijgen moeten op termijn een woning krijgen. Al die mensen in een wijk zetten waar nu al veel mensen het zwaar hebben is niet verstandig en komt de wijk niet ten goede. Oplossing: spreiding over de hele provincie en woningen bouwen of bestaande complexen ombouwen tot fatsoenlijke appartementen. Sociale huurwoningen verkopen is taboe wat de SP betreft. Landelijk wordt de druk opgevoerd om de verhuurdersheffing van tafel te krijgen. Deze belasting voor woningcorporaties is deels de oorzaak van het feit dat corporaties niet meer bouwen en de huren van bestaande woningen blijven stijgen.

Werk en inkomen

Een andere zorg die leeft bij de Middelburgers is werk. Hoe vinden deze mensen ooit een baan? Hoe vind ik met zoveel concurrentie ooit nog een baan? Krijgen we nog meer concurrentievervalsing en daarmee nog lagere lonen en slechtere arbeidsvoorwaarden? Spreiding van huisvesting zou werkgelegenheid met zich mee kunnen brengen, voor autochtone bevolking én migranten. Panden die omgebouwd worden tot appartementen, dat levert werk op. De gemeente en andere overheden moet in plaats van werk uitbesteden aan commerciële bedrijven zelf hun rol als werkgever weer oppakken.

Integratie

Iedereen is het eens met de stelling dat snelle integratie problemen voorkomt. Maar wie gaat dat goed organiseren en betalen? Onze fractie gaat het integratiebeleid tegen het licht houden, kijken wat er verbeterd kan worden en aankaarten in de raad. Drempels of bureaucratische rompslomp die integratie in de weg staan moeten worden weggenomen.

Communicatie en onwetendheid

Draagvlak voor vluchtelingenopvang staat of valt met goede communicatie. Over veel zaken leven vragen of zelfs vooroordelen. Veel mensen denken dat vluchtelingen in de watten gelegd worden en dat iedereen die de boottocht heeft overleefd hier ook zondermeer kan blijven. Over de screening van vluchtelingen wordt weinig gecommuniceerd waardoor het beeld ontstaat dat het voor terroristen vrij gemakkelijk is om zich als vluchteling voor te doen. De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) werkt samen met (internationale) overheidsinstanties en let op verdachte signalen. Bij vermoedens van terrorisme of oorlogsmisdaden krijgt iemand geen verblijfsvergunning.

Betrokkenheid en actie

Ondanks de vele zorgen en vragen blijkt dat in onze afdeling veel betrokkenheid en empathie leeft. We willen een betere wereld voor iedereen, of je nou hier geboren en getogen bent of dat je uit je eigen land hebt moeten vluchten. Wat kunnen mensen doen die vluchtelingen willen helpen? Tijdens een recent werkbezoek van de afdeling aan het AZC liet het COA weten dat er behoefte is aan mensen die willen helpen bij het voorkomen van verveling en het bevorderen van een snelle integratie. Dat kan bijvoorbeeld door eens met een asielzoeker op stap te gaan. Weg uit het opvangcentrum: onder de mensen. Boodschappen doen, een kop koffie drinken, een stadswandeling of een middagje speeltuin. Op die manier leren asielzoekers en Middelburgers elkaar kennen en kan er wederzijds begrip ontstaan.

Dit gaan de raadsleden van SP Middelburg doen:

  • Voldoende betaalbare huurwoning voor iedereen blijven eisen
  • Dus geen verkoop door Woongoed en geen wachtlijsten meer
  • Blijven hameren op kleinschalige opvang van vluchtelingen
  • Wijzen op belang van integratie: taal en cultuur
  • Daarom ook gettovorming voorkomen, spreiding van statushouders over draagkrachtige wijken
  • Betere communicatie: voorkomen dat bewoners overrompeld worden
  • Zorgen dat er duidelijke informatie is voor vrijwilligers die willen helpen

Dit gaan we met de afdeling doen:

  • De buurt in om goed te weten wat er speelt

 Dit gaan we provinciaal doen:

  • Oproepen tot evenwichtige spreiding over de provincie

Dit gaan we landelijk op de agenda zetten:

  • Werk helpt bij integratie: z.s.m. inventarisatie van kennis en kunde

Wat kunt u doen:

Als u tijd heeft, ga dan eens langs bij het AZC Swerf-Rust om iemand op de koffie te vragen, iets van de omgeving te laten zien, kennis te laten maken met de Nederlandse taal en cultuur. Het kost u 2 uur tijd maar kan veel goeds opleveren.

Reactie toevoegen

U bent hier